د نوو دوتنو انځورتون

Jump to navigation Jump to search

همدا ځانگړی مخ، وروستنۍ پورته سوې دوتنې ښکاره کوي.

چاڼگر