د ايران د ښارونو لړليک

Jump to navigation Jump to search

د ايران د ولايتونو ښارونو او ښارګوټو ټولټال لړليک دلته موندل کېږي:

ختیځ ازربایجان ولایت[سمول]

تبریز

ښارګوټي ښارونه[سمول]

شهرستان تبریزشهرستان آذرشهرشهرستان اسکوشهرستان اهرشهرستان بستان‌آبادشهرستان بنابشهرستان جلفاشهرستان چاراویماقشهرستان خداآفرینشهرستان سرابشهرستان شبسترشهرستان عجب‌شیرشهرستان کلیبرشهرستان مراغهشهرستان مرندشهرستان ملکانشهرستان میانهشهرستان ورزقانشهرستان هریسشهرستان هشترودشهرستان هوراند

ښارونه[سمول]

آبش‌احمدآچاچیآذرشهرآقکنداسکواهرایلخچیباسمنجبخشایشبستان‌آبادبناببناب مرندتبریزترک (شهر)تیمورلو (آذرشهر)ترکمانچایتسوجتیکمه‌داشجلفا (شهر)جوان‌قلعهخارواناخامنهخداجوخسروشاهخمارلوخواجه (شهر)دوزدوزانزرنقزنوزسراب (شهر)سردرودسهند (شهر)سیسسیه‌رودشبسترشربیانشرفخانهشندآبادصوفیان (شهر)عجب‌شیرقره‌آغاج (چاراویماق)کشکسرایکلوانقکلیبرکوزه‌کنانگوگانلیلانمبارک‌شهرمراغهمرندملکانممقانمهربان (شهر)میانه (شهر)نظرکهریزیوایقانورزقانهادیشهرهریسهشترودهوراندیامچی

لويديځ ازربایجان ولایت[سمول]

ارومیه

ښارګوټي[سمول]

شهرستان ارومیهشهرستان اشنویهشهرستان بوکانشهرستان پلدشتشهرستان پیرانشهرشهرستان تکابشهرستان چالدرانشهرستان چایپارهشهرستان خویشهرستان سردشتشهرستان سلماسشهرستان شاهین‌دژشهرستان شوطشهرستان ماکوشهرستان مهابادشهرستان میاندوآبشهرستان نقده

ښارونه[سمول]

آواجیقارومیهاشنویهایواوغلیباروقبازرگان (شهر)بوکانپلدشتپیرانشهرتازه‌شهرتکابچهاربرج (میاندوآب)خلیفانخویربط (شهر)زرآباد (خوی)سردشتسرو (شهر)سلماسسیلوانهسیمینهسیه‌چشمهشاهین‌دژشوطفیرورققره‌ضیاءالدینقطور (شهر)قوشچی (شهر)کشاورز (شهر)گردکشانهماکومحمدیارمحمودآباد (آذربایجان غربی)مرگنلرمهابادمیاندوآبمیرآبادنازک علیانالوسنقدهنوشین‌شهر

اردبیل ولایت[سمول]

اردبیل

ښارګوټي[سمول]

شهرستان اردبیلشهرستان بیله‌سوارشهرستان پارس‌آبادشهرستان خلخالشهرستان سرعینشهرستان کوثرشهرستان گرمیشهرستان مشگین‌شهرشهرستان نمینشهرستان نیر

ښارونه[سمول]

آبی‌بیگلواردبیلاصلاندوزبیله‌سوارپارس‌آبادتازه‌کند (شهر)تازه‌کند انگوتجعفرآباد (بیله‌سوار)خلخالرضیسرعینعنبرانفخرآباد (اردبیل)کلورکوراییمگرمی (شهر)گیویلاهرودمشگین‌شهرنمیننیرهشجینهیر (اردبیل)

اصفهان ولایت[سمول]

اصفهان

ښارګوټي[سمول]

شهرستان آران و بیدگلشهرستان اردستانشهرستان اصفهانشهرستان برخوارشهرستان بوئین و میاندشتشهرستان تیران و کرونشهرستان چادگانشهرستان خمینی‌شهرشهرستان خوانسارشهرستان خور و بیابانکشهرستان سمیرمشهرستان شاهین‌شهر و میمهشهرستان شهرضاشهرستان دهاقانشهرستان فریدنشهرستان فریدون‌شهرشهرستان فلاورجانشهرستان کاشانشهرستان گلپایگانشهرستان لنجانشهرستان مبارکهشهرستان نایینشهرستان نجف‌آبادشهرستان نطنز

ښارونه[سمول]

ابریشم (شهر)ابوزیدآباداردستاناژیهاصفهانافوسانارکآران و بیدگلایمان‌شهربادرودباغ بهادرانبافرانبرف‌انباربهاران‌شهربهارستان (اصفهان)بوئین و میاندشتپیربکرانتودشکتیرانجندقجوزدان (شهر)چادگانچرمهینچمگردانحبیب‌آباد (اصفهان)حسن‌آباد (اصفهان)حنا (شهر)خالدآبادخمینی شهرخوانسارخور (اصفهان)خوراسگانخورزوقداراندامنه (شهر)درچه‌پیازدستگرد (برخوار)دهاقاندهقدولت‌آباد (اصفهان)دیزیچهرزوه (شهر)رضوان‌شهر (اصفهان)زاینده‌رود (شهر)زرین شهرزوارهزیار (اصفهان)زیباشهرسده لنجانسفیدشهرسگزیسمیرمشاپورآبادشاهین‌شهرشهرضاطالخونچهعسگرانعلویجهفرخی (شهر)فریدون‌شهرفلاورجانفولادشهرقهدریجانکاشانکرکوندکلیشاد و سودرجانکمشجهکمهکهریزسنگکوشک (اصفهان)کوه‌پایه (شهر)گز (برخوار و میمه)گلپایگانگل‌دشت (اصفهان)گل‌شهر (اصفهان)گلشن (شهر)گوگدمبارکهمحمدآباد (اصفهان)محسن آبادمشکات (شهر)منظریهمهاباد (اصفهان)میمه (اصفهان)ناییننوش آبادنجف‌آبادنصرآباد (اصفهان)نطنزنیک‌آبادورزنه (اصفهان)ورنامخواستونک (اصفهان)هرندوزوان

البرز ولایت[سمول]

کرج

ښارګوټي[سمول]

شهرستان اشتهاردشهرستان ساوجبلاغشهرستان طالقانشهرستان کرجشهرستان نظرآبادشهرستان فردیس

ښارونه[سمول]

آسارااشتهاردچهارباغ (البرز)شهر جدید هشتگردطالقان (شهر)کرجکمال‌شهرکوهسار (البرز)گرمدرهگلسارماهدشتمحمدشهرمشکین‌دشتنظرآبادهشتگرد

ایلام ولایت[سمول]

ایلام

ښارګوټي[سمول]

شهرستان آبدانانشهرستان ایلامشهرستان ایوانشهرستان بدرهشهرستان دره‌شهرشهرستان دهلرانشهرستان سیروانشهرستان شیروان و چرداولشهرستان ملکشاهیشهرستان مهران

ښارونه[سمول]

آبدانانآسمان‌آبادارکوازایلامایوان (شهر)بدرهپهله (ایلام)توحید (شهر)چواردره‌شهردلگشا (ملکشاهی)دهلرانزرنهسرابلهسراب‌باغصالح‌آباد (ایلام)لومارماژینمورموریموسیانمهر (ملکشاهی)مهران (شهر)میمه (ایلام)

بوشهر ولایت[سمول]

بندر بوشهر

ښارګوټي[سمول]

شهرستان بوشهرشهرستان تنگستانشهرستان جمشهرستان دشتستانشهرستان دشتیشهرستان دَیِّرشهرستان دَیلَمشهرستان عسلویهشهرستان کَنگانشهرستان گِناوه

ښارونه[سمول]

آبادآب‌پخشآبدانامام حسن (شهر)انارستان (جم)اهرم (شهر)بادولهبرازجانبردخونبردستانبندر بوشهربندر دیربندر دیلمبندر ریگبندر سیرافبندر کنگانبندر گناوهبنکبوشکانتنگ ارمجم (شهر)چغادکجزیره خارکخورموجدالکیدلواردوراهکریز (شهر)سعدآباد (بوشهر)شبانکاره (بوشهر)شنبه (شهر)عالی‌شهرعسلویهکاکیکلمه (شهر)نخل تقیوحدتیه

تهران ولایت[سمول]

تهران

ښارګوټي[سمول]

شهرستان اسلامشهرشهرستان بهارستانشهرستان پاکدشتشهرستان پردیسشهرستان پیشواشهرستان تهرانشهرستان دماوندشهرستان رباطکریمشهرستان ریشهرستان شمیراناتشهرستان شهریارشهرستان فیروزکوهشهرستان قدسشهرستان قرچکشهرستان ملاردشهرستان ورامین

ښارونه[سمول]

آبسرد (تهران)آبعلیارجمند (شهر)اسلام‌شهراندیشه (شهر)باغستان (تهران)باقرشهربومهنپاکدشتپردیس (شهر)پرند (شهر)پیشوا (شهر)تهرانجوادآبادچهاردانگه (اسلام‌شهر)حسن‌آباد (ری)دماوند (شهر)رباط‌کریمرودهنشاهدشهرشریف‌آبادشمشکشهر ریشهریار (شهر)صالحیه (تهران)صباشهرصفادشتفردوسیهفشمفیروزکوهشهر قدس (تهران)قرچککهریزککیلانگلستان (تهران)لواسانملاردنسیم‌شهرنصیرشهروحیدیهورامین

چهارمحال او بختیاری ولایت[سمول]

شهرکرد

ښارګوټي[سمول]

شهرستان اردلشهرستان بروجنشهرستان بنشهرستان سامانشهرستان شهرکردشهرستان فارسانشهرستان کوهرنگشهرستان کیارشهرستان لردگان

ښارونه[سمول]

آلونیاردلباباحیدر (شهر)بروجنبلداجیبن (شهرکرد)بیرگانپرندجانجعفرآباد (چهارمحال و بختیاری)جونقانچالشترچلگردچلیچهدستنا (شهرکرد)دشتک (اردل)سامان (شهر)سرخون (بختیاری)سفیددشتسودجانسورشجانشلمزارشهرکردطاقانکفارسانفرادنبهفرخ‌شهرکاج (شهر)کیان (شهر)گندمان (بروجن)گهروگوجانلردگانمال‌خلیفهمنجناغاننافچنقنههفشجانوردنجان

جنوبي خراسان ولایت[سمول]

بیرجند

ښارګوټي[سمول]

شهرستان بشرویهشهرستان بیرجندشهرستان خوسفشهرستان درمیانشهرستان زیرکوهشهرستان سرایانشهرستان سربیشهشهرستان طبسشهرستان فردوسشهرستان قائناتشهرستان نهبندان

ښارونه[سمول]

آرین‌شهرارسکاسدیهاسفدناسلامیهآیسکبشرویهبیرجندحاجی‌آباد (شهر)خضری دشت بیاضخوسفدیهوکزهانسرایانسربیشهسه‌قلعه (شهر)شوسفطبسطبس مسیناعشق‌آباد (طبس)فردوسقائنقهستان (شهر)گزیک (درمیان)محمدشهر (خوسف)مود (شهر)نهبنداننیمبلوک

رضوی خراسان ولایت[سمول]

مشهد

ښارګوټي[سمول]

شهرستان باخرزشهرستان بردسکنشهرستان بجستانشهرستان تایبادشهرستان تربت جامشهرستان تربت حیدریهشهرستان چنارانشهرستان جغتایشهرستان جوینشهرستان خلیل‌آبادشهرستان خوافشهرستان خوشابشهرستان داورزنشهرستان درگزشهرستان رشتخوارشهرستان زاوهشهرستان سبزوارشهرستان سرخسشهرستان فریمانشهرستان فیروزهشهرستان قوچانشهرستان طرقبه شاندیزشهرستان کاشمرشهرستان کلاتشهرستان گنابادشهرستان مشهدشهرستان مه‌ولاتشهرستان نیشابور

ښارونه[سمول]

انابدباجگیرانباخرزبار (نیشابور)بایگبجستانبردسکنبیدختتایبادتربت جامتربت حیدریهجغتایجنگل (شهر)چاپشلوچکنهچنارانخروخلیل‌آبادخوافداورزندرروددرگزدولت‌آباد (خراسان رضوی)رباط سنگرشتخواررضویهرودآبریوشسبزوارسرخسسلامیسلطان‌آباد (خراسان رضوی)سنگان (شهر)شادمهرشاندیزششتمدشهرآبادصالح‌آباد (خراسان رضوی)طرقبهعشق‌آباد (خراسان رضوی)فرهادگردفریمانفیروزهفیض‌آباد (خراسان رضوی)قاسم‌آباد (شهر)قدمگاهقلندرآبادقوچانکاخککاریز (شهر)کاشمرکدکنکلات (خراسان رضوی)کندر (شهر)گنابادلطف‌آباد (خراسان رضوی) • مشهد • مشهد ریزهملک‌آبادنشتیفاننصرآباد (خراسان رضوی)نقاب (جوین)نوخنداننیشابورنیل‌شهرهمت‌آباد (خراسان رضوی)یونسی

شمالي خراسان ولایت[سمول]

بجنورد

ښارګوټي[سمول]

شهرستان اسفراینشهرستان بجنوردشهرستان جاجرمشهرستان شیروانشهرستان فاروجشهرستان گرمهشهرستان مانه و سملقانشهرستان راز و جرگلان

ښارونه[سمول]

آشخانهاسفراینبجنوردپیش‌قلعهجاجرمحصار گرم‌خاندرقایورراز (شهر)سنخواستشوقانشیروانصفی‌آباد (خراسان شمالی)فاروجقاضی (شهر)گرمه (شهر)لوجلیتیتکانلو

خوزستان ولایت[سمول]

اهواز

ښارګوټي[سمول]

شهرستان آبادانشهرستان آغاجاریشهرستان امیدیهشهرستان اندیکاشهرستان اندیمشکشهرستان اهوازشهرستان ایذهشهرستان باغ‌ملکشهرستان باویشهرستان بهبهانشهرستان حمیدیهشهرستان خرمشهرشهرستان دزفولشهرستان دشت آزادگانشهرستان رامشیرشهرستان رامهرمزشهرستان شادگانشهرستان شوششهرستان شوشترشهرستان کارونشهرستان گتوندشهرستان لالیشهرستان ماهشهرشهرستان مسجدسلیمانشهرستان هفتکلشهرستان هندیجانشهرستان هویزه

ښارونه[سمول]

آبادانآغاجاریابوحمیظهاروندکنارالوان (شهر)الهاییامیدیهاندیمشکاهوازایذهباغ‌ملکبستان، خوزستانبندر امام خمینیبندر ماهشهربهبهانترکالکیتشان (خوزستان)جایزانجنت‌مکانچمران (شهر)حر ریاحی (شهر)حسینیه (خوزستان)حمیدیه (خوزستان)خرمشهرخنافرهدزآبدزفولدهدزرامشیررامهرمزرفیع (شهر)زهره (شهر)سالندسردشت (خوزستان)سوسنگردشادگانشوششوشترشیبان (اهواز)صفی‌آباد (خوزستان)صیدونقلعه‌تلقلعه خواجهکارون (شهر)کوت سیدنعیمگتوندگلگیر (شهر)لالیمسجدسلیمانمقاومت (شهر)ملاثانیمنصوریه (خوزستان)میانرودمینوشهرهفتکلهندیجانهویزهویس (شهر)

زنجان ولایت[سمول]

زنجان

ښارګوټي[سمول]

شهرستان ابهرشهرستان ایجرودشهرستان خدابندهشهرستان خرمدرهشهرستان زنجانشهرستان سلطانیهشهرستان طارمشهرستان ماهنشان

ښارونه[سمول]

آب‌بر (زنجان)ابهرارمغان‌خانهچورزقحلب (زنجان)خرمدرهدندی (زنجان)زرین‌آبادزرین‌رودزنجانسجاسسلطانیهسهروردصایین‌قلعهقیدارکرسفگرماب (شهر)ماه‌نشاننیک‌پی (زنجان)هیدج

سمنان ولایت[سمول]

سمنان

ښارګوټي[سمول]

شهرستان آرادانشهرستان دامغانشهرستان سرخهشهرستان سمنانشهرستان شاهرودشهرستان گرمسارشهرستان مهدی‌شهرشهرستان میامی

ښارونه[سمول]

آرادانامیریه (دامغان)ایوانکیبسطامبیارجمنددامغاندرجزیندیباجسرخهسمنانشاهرودشهمیرزادکلاته خیجکلاته رودبارگرمسارمجنمهدی‌شهرمیامی (شاهرود)

سیستان بلوچستان ولایت[سمول]

زاهدان

ښارګوټي[سمول]

شهرستان ایرانشهرشهرستان چابهارشهرستان خاششهرستان دلگانشهرستان زابلشهرستان زاهدانشهرستان میرجاوهشهرستان زهکشهرستان سراوانشهرستان سربازشهرستان سیب و سورانشهرستان قصرقندشهرستان کنارکشهرستان مهرستانشهرستان نیک‌شهرشهرستان نیمروزشهرستان هامونشهرستان هیرمند

ښارونه[سمول]

ادیمیاسپکهایرانشهربزمانبمپوربنتبنجارپیشینجالقچابهارخاشدوست‌محمدراسکزابلزاهدانزهکگشتسراوانسربازسورانسیرکانفنوجقصرقندکنارکگلمورتیمحمدآبادمهرستانمیرجاوهنصرت‌آبادنگورنوک‌آبادنیک‌شهر

فارس ولایت[سمول]

شیراز

ښارګوټي[سمول]

شهرستان آبادهشهرستان اقلیدشهرستان ارسنجانشهرستان استهبانشهرستان بواناتشهرستان پاسارگادشهرستان جهرمشهرستان خرامهشهرستان خرم‌بیدشهرستان خنجشهرستان دارابشهرستان رستمشهرستان زرین‌دشتشهرستان سپیدانشهرستان سروستانشهرستان شیرازشهرستان فراشبندشهرستان فساشهرستان فیروزآبادشهرستان قیر و کارزینشهرستان کازرونشهرستان کوارشهرستان گراششهرستان لارستانشهرستان لامردشهرستان مرودشتشهرستان ممسنیشهرستان مهرشهرستان نی‌ریز

ښارونه[سمول]

آبادهارداردکانارسنجاناستهباناسیراشکنانافزراقلیداهلاوزایجایزدخواستباب اناربالادهبنارویهبهمنبیرمبیضاجنت‌شهرجهرمجویمحاجی‌آبادخانمینخاورانخرامهخشتخنجخورخومه‌زاردارابداریاندوزهدهرمرامجردرونیززاهدشهرزرقانسدهسروستانسعادت‌شهرسورمقسوریانسیدانششدهشهرپیرشیرازصغادصفاشهرعلامرودشتفراشبندفسافیروزآبادقائمیهقادرآبادقطب‌آبادقیرکارزینکازرونکامفیروزکره‌ایکنارتختهکوارگراشگله‌دارلارلامردلپوئیلطیفیمرودشتمشکانمصیریمهرمیمندنوجیننوداننورآبادنی‌ریزوراویهماشهرسلطان‌شهر

قزوین ولایت[سمول]

قزوین

ښارګوټي[سمول]

شهرستان آوجشهرستان آبیکشهرستان البرزشهرستان بوئین‌زهراشهرستان تاکستان

ښارونه[سمول]

آبگرمآبیکآوجارداقاسفروریناقبالیهالوندبوئین‌زهرابیدستانتاکستانخاکعلیخرمدشتدانسفهانرازمیانسگزآبادسیردانشالضیاءآبادقزوینکوهینمحمدیهمحمودآباد نمونهمعلم‌کلایهنرجه

قم ولایت[سمول]

قم

ښارګوټي[سمول]

قم ښارګوټي

ښارونه[سمول]

جعفریهدستجردسلفچگانقمقنواتکهک (قم)

کردستان ولایت[سمول]

سنندج

ښارګوټي[سمول]

شهرستان بانهشهرستان بیجارشهرستان دهگلانشهرستان دیواندرهشهرستان سروآبادشهرستان سقزشهرستان سنندجشهرستان قروهشهرستان کامیارانشهرستان مریوان

ښارونه[سمول]

آرمردهاورامانبابارشانیبانهبلبان‌آبادبویین سفلیبیجارپیرتاجتوپ‌آغاجچنارهدزجدلبراندهگلاندیواندرهزرینهسروآبادسریش‌آبادسقزسنندجشویشهصاحبقروهکامیارانکانی‌دینارکانی‌سورمریوانموچشیاسوکند

کرمان ولایت[سمول]

کرمان

ښارګوټي[سمول]

ارزوئیهاناربافتبردسیربمجیرفترابرراوررفسنجانرودبار جنوبریگانزرندسیرجانشهر بابکعنبرآبادفاریابفهرجقلعه‌گنجکرمانکوهبنانکهنوجمنوجاننرماشیر

ښارونه[سمول]

اختیارآبادارزوئیهامین‌شهراناراندوهجردباغینبافتبردسیربرواتبزنجانبمبهرمانپاریزجبالبارزجوزمجوپارجیرفتچترودخاتون‌آبادخانوکخرسنددرب بهشتدهجرابرراورراینرفسنجانرودبارریحان‌شهرزرندزنگی‌آبادزیدآبادسیرجانشهدادشهربابکصفائیهعنبرآبادفاریابفهرجقلعه‌گنجکاظم‌آبادکرمانکشکوئیهکهنوجکوهبنانکیان‌شهرگلبافگلزارماهانمحمدآبادمحی‌آبادمردهکمس سرچشمهمنوجاننجف‌شهرنرماشیرنظام‌شهرنگارنودژهجدکهنزایزدان‌شهر

کرمانشاه ولایت[سمول]

کرمانشاه

ښارګوټي[سمول]

شهرستان اسلام‌آباد غربشهرستان پاوهشهرستان ثلاث باباجانیشهرستان جوانرودشهرستان دالاهوشهرستان روانسرشهرستان سرپل ذهابشهرستان سنقرشهرستان صحنهشهرستان قصر شیرینشهرستان کرمانشاهشهرستان کنگاورشهرستان گیلانغربشهرستان هرسین

ښارونه[سمول]

ازگلهاسلام‌آباد غرببانه‌ورهباینگانبیستونپاوهتازه‌آبادجوانرودحمیلرباطروانسرریجابسرپل ذهابسرمستسطرسنقرسومارشاهوصحنهقصر شیرینکرمانشاهکرند غربکنگاورکوزرانگهوارهگودینگیلانغربمیان‌راهاننودشهنوسودهرسینهلشی

کهگیلویه او بویراحمد ولایت[سمول]

یاسوج

ښارګوټي[سمول]

شهرستان باشتشهرستان بویراحمدشهرستان بهمئیشهرستان چرامشهرستان دناشهرستان کهگیلویهشهرستان گچسارانشهرستان لنده

ښارونه[سمول]

باشتپاتاوهچرامچیتابدهدشتدوگنبداندیشموکسوقسی‌سختقلعه رئیسیگراب سفلیلندهلیککمارگونیاسوج

گلستان ولایت[سمول]

گرگان

ښارګوټي[سمول]

شهرستان آزادشهرشهرستان آق‌قلاشهرستان گزشهرستان ترکمنشهرستان رامیانشهرستان علی‌آبادشهرستان کردکویشهرستان کلالهشهرستان گالیکششهرستان گرگانشهرستان گنبد کاووسشهرستان گمیشانشهرستان مراوه‌تپهشهرستان مینودشت

ښارونه[سمول]

آزادشهرآق‌قلاانبار آلوماینچه‌برونبندر ترکمنبندر گزخان‌ببیندلندرامیانسرخنکلاتهسیمین‌شهرعلی‌آبادفاضل‌آبادفراغیکردکویکلالهگالیکشگرگانگمیشانگنبد کاووسمراوه‌تپهمینودشتنگین‌شهرنوده خاندوزنوکنده

گیلان ولایت[سمول]

رشت

ښارګوټي[سمول]

شهرستان فومنشهرستان آستاراشهرستان آستانه اشرفیهشهرستان املششهرستان انزلیشهرستان تالششهرستان رشتشهرستان رضوانشهرشهرستان رودبارشهرستان رودسرشهرستان سیاهکلشهرستان شفتشهرستان صومعه‌سراشهرستان لاهیجانشهرستان لنگرودشهرستان ماسال

ښارونه[سمول]

آستاراآستانه اشرفیهاحمدسرگوراباسالماطاقوراملشبازارجمعهبره‌سربندر انزلیپره‌سرماکلوانتوتکابنجیرندهچابکسرچاف و چمخالهچوبرحویقخشکبیجارخمامدیلمانرانکوهرحیم‌آبادرستم‌آبادرشترضوان‌شهررودباررودسررودبنهسنگرسیاهکلشفتشلمانصومعه‌سرافومنکلاچایکوچصفهانکوملهکیاشهرگوراب زرمیخلاهیجانلشت نشالنگرودلوشانلوندویللیسارماسالماسولهمرجغلمنجیلواجارگاههشتپر

لرستان ولایت[سمول]

خرم‌آباد

ښارګوټي[سمول]

شهرستان ازناشهرستان الیگودرزشهرستان بروجردشهرستان پل‌دخترشهرستان خرم‌آبادشهرستان دورودشهرستان چگنیشهرستان دلفانشهرستان سلسلهشهرستان کوهدشت

ښارونه[سمول]

ازنااشترینانالشترالیگودرزبروجردپل‌دخترچالانچولانچغلوندیچقابلخرم‌آباددرب گنبددورودزاغهسپیددشتسراب‌دورهشول‌آبادفیروزآبادکونانیکوهدشتگرابمعمولانمومن‌آبادنورآبادویسیان

مازندران ولایت[سمول]

ساری

ښارګوټي[سمول]

شهرستان آملشهرستان بابلشهرستان بابلسرشهرستان بهشهرشهرستان تنکابنشهرستان جویبارشهرستان چالوسشهرستان رامسرشهرستان ساریشهرستان سوادکوهشهرستان سیمرغشهرستان عباس‌آبادشهرستان فریدون‌کنارشهرستان قائم‌شهرشهرستان گلوگاهشهرستان محمودآبادشهرستان میان‌دورودشهرستان نکاشهرستان نورشهرستان نوشهرشهرستان نکا

ښارونه[سمول]

ارطهآلاشتامام‌زاده عبداللهآملامیرکلاایزدشهربابلبابلسربلدهبهشهربهنمیرپل سفیدتنکابنجویبارچالوسچمستانخرم‌آبادخلیل‌شهرخوش‌رودپیدابودشترامسررستمکلارویانرینهزرگرمحلهزیرآبساریسرخ‌رودسلمان‌شهرسورکشیرگاهشیرودعباس‌آبادفریدون‌کنارفریمقائم‌شهرکتالم و سادات‌شهرکلارآبادکلاردشتکله‌بستکوهی‌خیلکیاسرکیاکلا (سیمرغ)گزنکگلوگاهگلوگاه بابلگتابمحمودآبادمرزن‌آبادمرزیکلانشتارودنکانورنوشهر

مرکزی ولایت[سمول]

اراک

ښارګوټي[سمول]

شهرستان آشتیانشهرستان اراکشهرستان تفرششهرستان خمینشهرستان خندابشهرستان دلیجانشهرستان زرندیهشهرستان ساوهشهرستان شازندشهرستان کمیجانشهرستان فراهانشهرستان محلات

ښارونه[سمول]

آستانه (مرکزی)آشتیانآوهاراک • (اناج)پرندکتفرشتورهجاورسیانخشکرود (زرندیه)خمینخندابخنجینداوودآباددلیجان (مرکزی)رازقانزاویه (استان مرکزی)ساروقساوهشازندشهباز (شهر)غرق‌آبادفرمهینقورچی‌باشی (شهر)کارچان (اراک)کمیجانمأمونیهمحلاتمهاجران (مرکزی)میلاجردنراقنوبراننیم‌ورهندودر

هرمزگان[سمول]

بندرعباس

ښارګوټي[سمول]

شهرستان ابوموسیشهرستان بستکشهرستان بشاگردشهرستان بندرعباسشهرستان لنگهشهرستان پارسیانشهرستان جاسکشهرستان حاجی‌آبادشهرستان خمیرشهرستان رودانشهرستان سیریکشهرستان قشمشهرستان میناب

ښارونه[سمول]

ابوموسی (شهر)بستکبندر چارکبندر خمیربندرعباسبندر لنگهپارسیان (شهر)تازیان پایینتیرورجاسکجناح (شهر)حاجی‌آباد (هرمزگان)درگهاندهبارزرویدرزیارت‌علیسردشت (هرمزگان)سندرکسوزاسیریکفارغانفین (هرمزگان)قشم (شهر)کنگکوخرد هرنگکوهستککیش (شهر)لمزانهرمز (شهر)هشت‌بندیمیناب • لیردف • بندر گروگ

همدان ولایت[سمول]

همدان

ښارګوټي[سمول]

شهرستان اسدآبادشهرستان بهارشهرستان تویسرکانشهرستان رزنشهرستان فامنینشهرستان کبودرآهنگشهرستان ملایرشهرستان نهاوندشهرستان همدان

ښارونه[سمول]

ازندریاناسدآباد (همدان)برزولبهار (شهر)تویسرکانجورقانجوکاردمق (شهر)رزنزنگنهسامنسرکانشیرین‌سوصالح‌آباد (همدان)فامنینفرسفجفیروزان (شهر)قروه درجزینقهاوندکبودرآهنگگل‌تپه (همدان)گیانلالجینمریانجملایرمهاجراننهاوندهمدان

یزد ولایت[سمول]

یزد

ښارګوټي[سمول]

شهرستان ابرکوهشهرستان اردکانشهرستان اشکذرشهرستان بافقشهرستان بهابادشهرستان تفتشهرستان خاتمشهرستان مهریزشهرستان میبدشهرستان یزد

ښارونه[سمول]

ابرکوهاحمدآباد (یزد)اردکان (یزد)اشکذربافقبفروئیهبهابادتفتحمیدیاخضرآباد (اشکذر)زارچشاهدیهعقدامروستمهردشتمهریزمیبدندوشننیر (یزد)هرات (یزد)یزد