لس هالس رستورانت

Jump to navigation Jump to search

لس هالس Les Halles یو مشهور رستورانت دی چې په زوریخ ښار کې موقیعت لرې.یاد رستورانت په تیر کې یو زوړ کار ځای وو چې وروسته په رستورانت بدل شو.* Les Halles، Pfingstweidstrasse Zürich ،  ۰۰۴۴ ۲۷۳ ۱۱ ۲۵. Les Halles Restaurant on Wikipedia