کارن ونډې

د 2607:FB90:3622:5BE1:E000:D18E:CAD5:5073 لپاره (خبرې اترې | د بنديز يادښت | پورته کېدنې | يادښتونه | د ورانکارۍ يادښت)
Jump to navigation Jump to search
د ونډو پلټنه