د کارن حقوق

Jump to navigation Jump to search
کارن ډلې سمبالول  
دکارن ګروپونه ښکاره کړيد Af420 کارن رښتې بدلول (خبرې اترې | ونډې)

غړی د: له آی پي بنديزه بخښلی

ضمني غړی د: منل سوي کارنان

د کارن رښتو يادښت

  • ۱۱:۵۴, ۲ سپټمبر ۲۰۱۸ Af420 خبرې اترې ونډې د Af420 لپاره د غړيتوب ډله له پازوال (لنډمهاله، تر ۱۰:۰۸, ۱۰ جنوري ۲۰۱۹) څخه پازوال (لنډمهاله، تر ۱۰:۰۸, ۱۰ جنوري ۲۰۱۹) او له آی پي بنديزه بخښلی ته بدله کړه (موږ هم تر يو حده پښتو ژبې ته خدمت کړی دی)