کارن:The Amjad

(له کارن:Bloch khan نه مخ گرځېدلی)
Jump to navigation Jump to search

زما تمرینات....

  • ښه راغلئ، هره پوښتنه چې لري زموږ سره يي شريکه کړې
  • Welcome, if you have any question ask me