کارن:Af420

(له کارن:Bloch khan نه مخ گرځېدلی)

زما تمرینات....

  • ښه راغلئ، هره پوښتنه چې لري زموږ سره يي شريکه کړې
  • Welcome, if you have any question ask me