کارن:Af420

(له کارن:The Amjad نه مخ گرځېدلی)
Jump to navigation Jump to search

زما تمرینات....

  • ښه راغلئ، هره پوښتنه چې لري زموږ سره يي شريکه کړې
  • Welcome, if you have any question ask me